ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen QualityPrinting bv en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met QualityPrinting bv bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over schriftelijkheidsvereisten, is daaronder tevens begrepen e-mail.

Artikel 2. Offertes / Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van QualityPrinting bv zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door QualityPrinting bv is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door QualityPrinting bv zijn bevestigd.
 3. QualityPrinting bv heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 14 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.
 4. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor QualityPrinting bv tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding van QualityPrinting bv automatisch voor nabestellingen.
 5. Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens QualityPrinting bv.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/bedrijf.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door QualityPrinting bv is overeengekomen - het moment (naar keuze van QualityPrinting bv) waarop QualityPrinting bv de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
 3. Indien de wederpartij van QualityPrinting bv niet afneemt op het moment van ter beschikking stellen, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij en/of – indien vervoer of verzending door QualityPrinting bv is overeengekomen – voor rekening van de wederpartij nogmaals vervoerd of verzonden worden.
 4. Indien de wederpartij voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is QualityPrinting bv gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de wederpartij – in afwijking van artikel “Ontbinding” lid 2 – 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.

Artikel 4. Herroepingsrecht (annulering)

 1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 7 dagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat QualityPrinting bv te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
 2. De voorwaarden die QualityPrinting bv stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):
  -  Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van QualityPrinting bv. 
  -  De te retourneren zaken dienen degelijk verpakt te zijn in originele verpakking en aan de buitenkant duidelijk voorzien van de gegevens van de wederpartij en het ordernummer. De wederpartij is verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport, als gevolg van het niet degelijk verpakken van de te retourneren zaken.
  -  De retourzending geschiedt  door en voor rekening van de Koper, Indien koper de zaak persoonlijk aan het bezoekadres van QualityPrinting bv wenst te retourneren dient koper daartoe eerst een afspraak te maken.
 3. Indien de door de wederpartij geretourneerde bestelling niet meer in 100% nieuwstaat ( geopend ) is dan kunnen door QualityPrinting bv kosten in rekening worden gebracht. ( 18% Restocking kosten + administratie kosten  )
 4. Het recht tot annulering geldt niet in geval van:
  softwarelabels (papier bon rollen), Ribbons / Linten / Printkop / Insertbakjes, RFID, Chipkaart pasjes,  of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken of producten waaraan licentie gebonden zijn en deze activeerd of gebruikt zijn;
  - Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;
  - OP=OP producten;
  - Producten waarvan QualityPrinting bv uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.
  - Wanneer het product zegel gebroken is.
  - Producten worden met de verzend labels of docktape beplaakt! 
 5. Na correcte retourontvangst, conform bovengenoemde voorwaarden, ontvangt u binnen enkele dagen een creditfactuur.
  - Administratie kosten van 2% wordt door belast bij voortijdig annulering van de orders.

Artikel 5. Levertijd

 1. Door QualityPrinting bv opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige of niet juiste levering dient de wederpartij QualityPrinting bv schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De door QualityPrinting bv opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 4. Het is QualityPrinting bv toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is QualityPrinting bv bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is QualityPrinting bv er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken worden gebruikt. Dit geldt niet indien door QualityPrinting bv bij het sluiten van de overeenkomst de geschiktheid van het gebruik in het betreffende land onverkort heeft bevestigd.
 2. Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden.         

Indien door of voor QualityPrinting bv een afbeelding, specificatie, model, monster,of voorbeeld is getoond of verstrekt, op haar website, in een folder, brochure, in een film of elders, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding.              
De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van de afbeelding, de specificatie, het monster, model ofvoorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte afbeelding, specificatie,  monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding

 1. Een overeenkomst kan in ieder geval onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, door QualityPrinting bv ontbonden worden in de volgende gevallen:
  • indien de wederpartij niet correct aan zijn verplichtingen voldoet;
  • indien de wederpartij geraakt in staat van faillissement, surseance van betaling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van)de wederpartij,
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan QualityPrinting bv omstandigheden ter kennis komen die QualityPrinting bv goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien QualityPrinting bv de wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
  In genoemde gevallen is QualityPrinting bv bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van QualityPrinting bv schadevergoeding te vorderen.
 2. In geval van ontbinding door QualityPrinting bv is de wederpartij jegens QualityPrinting bv schadeplichtig, waarbij de schade ten minste wordt gesteld op 30% van de transactiewaarde, alsmede rente en kosten daarover, onverminderd het recht van QualityPrinting bv om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.

Artikel 9. Garantie

 1. De wederpartij heeft jegens QualityPrinting bv enkel recht op garantie indien en voor zover aan QualityPrinting bv (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van QualityPrinting bv of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven of dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is QualityPrinting bv niet gehouden.
 2. De wederpartij heeft jegens QualityPrinting bv enkel recht op garantie indien de wederpartij aan alle betalingsverplichtingen jegens QualityPrinting bv heeft voldaan.
 3. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging die niet het gevolg is van normaal gebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door QualityPrinting bv geleverde zaken blijven het eigendom van QualityPrinting bv totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met QualityPrinting bv gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Door QualityPrinting bv geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
 4. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan QualityPrinting bv dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin QualityPrinting bv haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van QualityPrinting bv zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht QualityPrinting bv zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij levering of uiterlijk binnen 3 werkdagen daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt., zoals, doch niet uitsluitend te weten:
  -  of de juiste zaken zijn geleverd;
  -  of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
  -  of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk aan QualityPrinting bv te melden. Na het verstrijken van deze 3 werkdagen wordt QualityPrinting bvV geacht correct geleverd te hebben.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen onverminderd bestaan. Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt QualityPrinting bv klachten niet in behandeling. QualityPrinting bv heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door QualityPrinting bv aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen dient  de zaak ingeval van een klacht aan een zaak, aan QualityPrinting bv te worden geretourneerd ter beoordeling en reparatie. Beoordeling en reparatie door QualityPrinting bv geschiedt niet aan huis.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan QualityPrinting bv worden geretourneerd.
 6. De retourzending geschiedt  door en voor rekening van klant.
 7. Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van QualityPrinting bv.
 8. De te retourneren zaken dienen degelijk verpakt te zijn in originele verpakking en aan de buitenkant duidelijk voorzien van de gegevens van de wederpartij en het ordernummer. De wederpartij is verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport, als gevolg van het niet degelijk verpakken van de te retourneren zaken.
 9. Indien de klacht van de wederpartij door QualityPrinting bv gegrond wordt verklaard wordt het product door QualityPrinting bv omgeruild voor een nieuw exemplaar of een gelijkwaardig alternatief.  De beoordeling of een alternatief gelijkwaardig is, is aan QualityPrinting bv.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht en eventuele overige intellectuele eigendomsrechten op apparatuur, software of documentatie blijft eigendom van QualityPrinting bv of haar leveranciers. De wederpartij verkrijgt hoogstens een gebruiksrecht.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door QualityPrinting bv afgegeven prijzen enkel voor de producten zelf en:
  - in Euro
  - exclusief BTW
  - exclusief verzend- of transportkosten
  - af fabriek/bedrijf
 2. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen.
 3. Indien QualityPrinting bv met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is QualityPrinting bv niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien QualityPrinting bv kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen.
 4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding jegens QualityPrinting bv.

Artikel 14. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt vooruitbetaling, doch uiterlijk een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, op een door QualityPrinting bv aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. QualityPrinting bv heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de wederpartij doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijk (handels)rente geldt.
 4. Indien QualityPrinting bv invorderingsmaatregelen treft tegen de wederpartij die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – ten bedrage van 15% met een minimum van € 100,- per openstaande factuur - ten laste van de wederpartij, onverminderd het recht van QualityPrinting bv om vergoeding van hogere of werkelijke schade te vorderen.
 5. Al hetgeen QualityPrinting bv uit hoofde van een overeenkomst met de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien:
  - een betalingstermijn is overschreden;
  - beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
  - in geval de wederpartij een rechtspersoon is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd of het faillissement of surseance van betaling aan wordt gevraagd of uit is gesproken;
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot (conservatoire) beslaglegging ten laste van QualityPrinting bv.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. QualityPrinting bv is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van QualityPrinting bv of haar ondergeschikten. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel “Garantie” van deze voorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van QualityPrinting bv is ten alle tijde beperkt tot het bedrag van dat enige assuradeur van QualityPrinting bv in een onderhevig geval aan QualityPrinting bv uitkeert.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en QualityPrinting bv aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van QualityPrinting bv beperkt tot hoogstens de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In geen geval is QualityPrinting bv aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade daar onder uitdrukkelijk begrepen.
 5. De wederpartij vrijwaart QualityPrinting bv voor aanspraken door derden.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop QualityPrinting bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor QualityPrinting bvV niet in staat is haar verplichtingen na te komen, vertraging in de levering door leveranciers van QualityPrinting bv en werkstakingen in het bedrijf van QualityPrinting bv daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van QualityPrinting bv opgeschort. Gedurende overmacht heeft QualityPrinting bv altijd het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting voor QualityPrinting bvV tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan 4 maanden na het tijdstip waarop QualityPrinting bv haar verplichtingen had moeten nakomen heeft de wederpartij – na inachtneming van artikel 5 lid 2 - het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien QualityPrinting bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Gedeeltelijke ongeldigheid         

Mochten delen van deze voorwaarden nietig of vernietigd of anderszins ongeldig zijn, dan blijven de overige (delen van) bepalingen onverminderd gelden. De overige voorwaarden dienen dan zo gelezen en geïnterpreteerd te worden dat de strekking van de voorwaarden en in het bijzonder van de ongeldige delen wordt bereikt.

Artikel 18. Verhouding overeenkomst en algemene voorwaarden

 1. QualityPrinting bv is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen en opdrachtgever hier tijdig schriftelijk over te informeren.
 2. Indien sprake is van strijdigheid van de overeenkomst tussen QualityPrinting bv en de wederpartij  met de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen de wederpartij en QualityPrinting bv waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens-Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de wederpartij en QualityPrinting bv worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht, dan wel, naar keuze van QualityPrinting bv door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

Artikel 20. Rebox producten

 1. producten die als Rebox gemakerd staan worden tegen speciale prijzen aangeboden, hierdoor zijn derhalve niet te retourneren!

 

LET OP; B2B Voorwaarden, wij hanteren geen consumentenvoorwaarden!

( Bij het bestellen van de goederen als klant zijnde gaat u automatische met

onze B2B voorwaarden akkoord! ) 

 


•   Stoutenburgerweg 15 -B   •   3784 VD   •   Terschuur   •   Tel. 0342-728728   •  

•   KvK:  65869281   •   BTW: 8562.96.065.B.01   •   NL 54 INGB 00073 62 1 24   •